Přemýšlíte, jak dokonale zabezpečit svůj majetek? Vložte jej do svěřeneckého fondu

Každý, kdo má nějaký majetek, přemýšlí nad tím, jak jej ochránit proti nechtěné manipulaci, insolvenci či exekuci a uchovat jej pro budoucí časy. Jednou z možností je svěřenecký fond.

Co je svěřenecký fond a jak jej založit?

Jedná se o tradiční metodu, jež umožní nejen právní ochranu majetku, ale i soukromí. Může jej založit jak osoba fyzická, tak i právnická a to k účelům soukromým i veřejným. Jedná se o soubor majetku, který zakladatel fondu vyčlenil a vložil jej do něj. Výhodou je anonymita majetku a absence formální právní subjektivity. Do fondu lze vložit jak majetek movitý, tak i nemovitý. Správou fondu je pověřen správce, kterého určuje zakladatel fondu a fond je určen beneficientovi či beneficientům, které také určuje zakladatel fondu. Výhodou tohoto způsobu ochrany majetku je jakákoli absence dohledu ze strany státu.

Založení svěřeneckého fondu vám zajistí společnosti, které se tímto způsobem ochrany majetku zabývají. Patří mezi ně i Alpha Citizen.

Jaké výhody svěřenecký fond nabízí?

Jak již bylo výše zmíněno, chybí dohled státu a majetek ve fondu uložený je anonymní. To jsou velmi důležitá hlediska, díky kterým se fondy zakládají.

Fyzické osoby využívají fond pro zajištění jednotlivých členů nebo celé rodiny. Majetek do fondu vložený je chráněn před exekucí nebo lehkovážným nakládáním jednotlivých členů rodiny.

Právnickým osobám slouží fond k zajištění správy nebo rozdělení majetku mezi společníky. Někdy je využívají jako benefity pro své zaměstnance. Svěřenecký fond je také dokonalá ochrana majetku proti insolvenci. Kromě toho nabízí anonymitu vlastnických struktur.

Fondy však lze využít i jako veřejně prospěšné. Zisky z nich pak využívají různé nadace a lze je využít pro oblast kultury, vědy, školství či výzkumu.